21 Haziran Perşembe

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Sermaye sahiplerini yatırıma yönlendirmek suretiyle, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya doğrudan kredi verildiği  anlamına gelmez. Hazine Müsteşarlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi, yatırımı yapan şirkete aşağıda aşağıdaki  hususlarda avantajlar sağlar.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN FAYDALARI NELERDİR ?

Yatırımlara devletçe sağlanabilecek destek unsurları şunlardır;

1-  Vergi indirimi (Kurumlar veya Gelir Vergisine uygulanacak indirim)

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları , Teşvik belgesi kapsamında 31/12/2011 tarihine kadar yatırıma başlanması hâlinde aşağıda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır.

 

Bölgesel Uygulama

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

I

15

50

25

50

II

25

60

35

60

III

35

80

45

80

IV

55

90

65

90

Ancak, teşvik belgesi kapsamında 31/12/2010 tarihine kadar yatırıma başlanması hâlinde aşağıda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır.

 

Bölgesel Uygulama

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

I

20

50

30

50

II

30

60

40

60

III

40

80

50

80

IV

60

90

70

90

 

İndirimli vergi uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren başlanılır ve indirilen Kurumlar veya Gelir Vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar devam edilir. Arazi-arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar yatırıma katkı tutarının tespitinde dikkate alınmaz ve bu harcamalar indirimli vergi uygulamasından yararlanamaz.

Finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları ile 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için  vergi indirimi desteği öngörülemez. İndirimli oranlar stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede uygulanmaz.

2- Sigorta primi işveren hissesi desteği

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam öngörüleri ile tutarlı olmak kaydıyla;Komple yeni yatırımlarda, işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan, Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgarî ücrete tekabül eden kısmı aşağıda belirtilen sürelerde Hazinece karşılanacaktır. (5084 sayılı Kanun kapsamındaki desteklerden yararlanmakta olan işletmeler hariç)

Bölgeler

31/12/2011 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

1/1/2012 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar

I

2 yıl

-

II

3 yıl

-

III

5 yıl

3 yıl

IV

7 yıl

5 yıl

(İşletmeye geçiş tarihinden itibaren geçerlidir. İşletmeye geçiş tarihi; Komple yeni yatırımlarda; İmalat sanayi, madencilik, seracılık ve soğuk hava deposu yatırımlarında ilgili merciilerden onaylı kapasite raporunun alınarak ibrazı ile başlar.)

3-Faiz desteği

Faiz desteği talep edilmesi durumunda ; III'üncü bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerin üç puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin bir puanı,  IV'üncü bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerin beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin iki puanı, Bölge ayrımı yapılmaksızın araştırma ve geliştirme yatırımları ile çevre yatırımlarında ise Türk Lirası cinsi kredilerin beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin iki puanı Müsteşarlıkça da uygun görülmesi hâlinde azamî ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

4-Yatırım yeri tahsisi

18/02/2009 tarih ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 23 üncü maddesi hükmü çerçevesinde Müsteşarlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları ile 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için  yatırım yeri tahsisi desteği öngörülemez.

** 18/02/2009 tarih ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 23 üncü maddesi;

Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde bu yatırımlar için tahsis edilebilecek boş parsel bulunmaması, gerçekleştirilecek yatırımın toplam tutarının, talep edilen taşınmazların maliki idarelerce takdir edilecek rayiç değerinin tarım ve hayvancılık yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmaması kaydıyla; Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine veya belediyelere ait arazi veya arsaların üzerinde kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilebilir.

5-KDV İstisnası

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında  yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri katma değer vergisinden istisna edilir. Aynı hüküm teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemlerinde ve makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanır.

6-Gümrük vergisi muafiyeti

Yatırım teşvik belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ithali Gümrük Vergisi'nden muaftır.

Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithal edilemez.

Gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile ilgili tekne kabuğu ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince      ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.

Binek aracı, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyası teşvik belgesi kapsamına alınmaz.

2006/10921 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de bilgisini vermiş olduğumuz üzere; 2009/1 Tebliğ ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi, Büyük Proje Yatırımları, Genel Teşvik Sistemi olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır.

1- BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİK SİSTEMİ

2006/10921 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın da ki bölgesel ve sektörel teşvik sisteminde vermiş olduğumuz bilgiler dahil de uygulamada değişiklik bulunmamaktadır;

81 il aşağıda belirtildiği şekilde dört gruba ayrılmış ve Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları her bir il grubunun yatırım potansiyeli ve rekabet gücü dikkate alınarak belirlenmiştir.

1'inci Bölge ; İstanbul , Tekirdağ , Edirne , Kırklareli , İzmir ,  Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Ankara (Güm. Vergisi + KDV + Vergi İndirimi + Sigorta Primi işveren hissesi desteği + * Yatırım yeri tahsisi)

2'inci Bölge ; Balıkesir ,Çanakkale (Bozcaada,Gökçeada Hariç) , Aydın , Denizli , Muğla , Antalya , Isparta , Burdur , Adana , Mersin (Güm. Vergisi + KDV + Vergi İndirimi + Sigorta Primi işveren hissesi desteği + * Yatırım yeri tahsisi)

3'üncü Bölge ; Konya , Karaman, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak, Kayseri, Sivas, Yozgat, Zonguldak, Karabük, Bartın, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Gaziantep, Adıyaman, Kilis (Güm. Vergisi + KDV + Vergi İndirimi + Sigorta Primi işveren hissesi desteği + * Yatırım yeri tahsisi + Faiz desteği )

4'üncü Bölge ; Kastamonu , Çankırı, Sinop, Trabzon, Ordu , Giresun , Rize , Artvin , Gümüşhane , Erzurum, Erzincan , Bayburt , Ağrı , Kars , Ardahan , Iğdır , Van , Muş , Bitlis , Hakkari , Malatya , Elazığ , Bingöl , Tunceli , Şanlıurfa , Diyarbakır , Mardin , Batman , Şırnak , Siirt (Güm. Vergisi + KDV + Vergi İndirimi + Sigorta Primi işveren hissesi desteği + * Yatırım yeri tahsisi + Faiz desteği )

Desteklenen bölgelere göre sektör dağılımı  2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek-1 'in de sunulmuştur.

Asgarî sabit yatırım tutarının I inci ve II nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, III üncü ve IV üncü bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirası'dır. (Yürürlükten kaldırılan Karar'da bölge ayrımı yapılmaksızın yatırım tutarı KOBİ yatırımlarında asgari 200 bin Yeni Türk Lirası, azami 2 milyon  Türk Lirası, Diğer yatırımlarda asgari 1 milyon Türk Lirası idi)

2-BÜYÜK PROJE YATIRIMLARI

Her bölge için geçerli olup geneli teknoloji ve kimyasal üretimine dayanan ve sektörlere ayrı ayrı belli asgari yatırımın üstüne çıkma zorunluluğu konulan yatırımlara ; 1-Kurumlar /gelir vergisi indirimi 2-SSK Prim İşveren Hissesinin hazine tarafından karşılanması 3-Yatırım yeri tahsisi, 4-KDV İstisnası 5-Gümrük vergisi muafiyetinden yararlandırılma imkanı sağlanmaktadır.

Büyük proje bazında desteklenen sektörler 009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek-2 'sin de sunulmuştur.

3-GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

Büyük yatırım ve bölgesel teşviklerden yararlanamayan yatırımların, yeni Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen asgarî sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar, bölgesel ayrım yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi (KDV) istisnasından yararlanırılacaktır.

Asgarî sabit yatırım tutarının I inci ve II nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, III üncü ve IV üncü bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirası'dır. (Yürürlükten kaldırılan Karar'da yatırım tutarı KOBİ yatırımlarında asgari 200 bin Yeni Türk Lirası, azami 2 milyon  Türk Lirası, Diğer yatırımlarda asgari 1 milyon Türk Lirası idi)