22 Mayıs Salı

Çalışma İzninden Muaf Tutulacak Türk Soylu Yabancılara Dair Yönetmelik

cansuyu_kredisi_iki_kata_cikiyorÇalışma izninde muaf tutulacak Türk soylu yabancılara dair yönetmeliğin; uygulanma usul ve esasları, 14.04.2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

23.02.2009 tarihli, 2009/14699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Çalışma İzninden Muaf Tutulacak Türk Soylu Yabancılara Dair Yönetmeliği"e göre, 07.03.2009 tarihinden önce ikamet tezkeresi almış olup, Türkiye'de ikamet eden, kamu düzeni, milli güvenlik ve Devletimizin dış politikası bakımından sakıncası bulunmayan;

a) Batı Trakya Türkleri,

b) Irak,

c) Çin (Doğu Türkistan),

ç) Afganistan,

d) Bulgaristan,

uyruklu olanlar, bu Usul ve Esaslar uyarınca çalışma izninden muaf tutulacak Türk soylu yabancılar olarak, bu Usul ve Esaslara göre başvuru yapabilecektir.

Başvuru usulü ve süresi

Başvuru için aranan şarları taşıyan ilgililer, söz konusu muafiyet kaydı için ikamet ettikleri illerdeki Emniyet Müdürlükleri Yabancılar Şubelerine, geçerli ikamet tezkereleri ile birlikte bir dilekçeyle 07.10.2009 tarihine kadar şahsen başvurabileceklerdir.

Başvurunun kabulünü müteakiben de, Türk Soylu Yabancının İkamet Tezkeresine "çalışma izninden muaftır" şerhi düşülerek, ilgiliye teslim edilecektir.

Çalışma izni muafiyeti tanınan Türk soylu yabancıların, icra edecekleri mesleğe ilişkin olarak ulusal mevzuatlarda öngörülen diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.

Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle, Bakanlıkça sonuçlandırılmamış çalışma izin müracaatları işlemden kaldırılacak, ilgililer bulundukları illerdeki Yabancılar Şubelerine yeniden müracaat edeceklerdir.